?

Log in

No account? Create an account
Käykääs lukaisemassa Finistä Verusin Greyn anatomia Pairing(s):… - Fandom fun for fans: fanfics, fanvids, fanart [entries|archive|friends|userinfo]
Fandom fun for fans: fanfics, fanvids, fanart

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 19th, 2006|06:40 pm]
Fandom fun for fans: fanfics, fanvids, fanart
fanstuff_rec
[suhinana]
Käykääs lukaisemassa Finistä Verusin Greyn anatomia

Pairing(s): Severus/Remus, (Remus/Tonks)
Genre: Slash, angst. Hitusen horror.
Raiting: Vahva PG-13.

A/N:Spoilaa Puoliveristä Prinssiä ja sisältää yhden (tai kaksi) englanninkielisen alkuperäisnimen. Sijoittuu pääasiallisesti kuudennen kirjan jälkimaininkeihin.

Meikä diggas. (Ja koen, että sitä pitää mainostaa, kun niin harva on siihen huomionsa kiinnittänyt.)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: anna_liisaslyth
2006-07-19 04:12 pm (UTC)
Hihi, Suomenkielinen rekkaus kaikkien enkunkielisten seassa ^-^
(Reply) (Thread)
From: suhinana
2006-07-19 04:26 pm (UTC)
Noku suomenkielinen fikki, niin miksipä sitä englanniksi mainostamaan. ;)
(Reply) (Parent) (Thread)